messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ศรีสมเด็จ
อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
folder หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรม ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 52
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 64
ประกาศ เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 51
การกำหนดเวลามาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการขาดราชการ การมาสายเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา และการเพิ่มค่าตอบแทนพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 74
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91
ประกาศเรื่อง ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 47
ประกาศ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 41
ประกาศ เรื่อง คณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นเรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2561 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 51
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2560 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 46
ประกาศ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปกับการย้ายพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ธันวาคม 2558 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 49
ประกาศ เรื่อง กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2557 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 44
1 - 11 (ทั้งหมด 11 รายการ) 1