ชื่อเรื่อง : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำปากลิ้นรางพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุบเปลือย หมู่ 1 สายจากบ้านนางเนาวรัตน์ แสนขาว ถึง บ้านนายเทิดทัย ชมภูทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)