messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ศรีสมเด็จ
อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
check_circle ข้อมูลพื้นฐาน
ภาพสำนักงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ มีพื้นที่โดยประมาณ 35 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 21,875 ไร่ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ เป็นเขตปกครองของอำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ อยู่ทางทิศเหนือ ของจังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งอยู่รอบนอกเทศบาลตำบลสมเด็จ อยู่ทางทิศเหนือ ของจังหวัดกาฬสินธุ์ ห่างจากจังหวัดกาฬสินธุ์ ประมาณ 45 กิโลเมตร
ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน ขององค์การบริหารส่วนตำบล
1. สภาพทั่วไป
1.1 ที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ เป็นเขตปกครองของอำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ อยู่ทางทิศเหนือ ของจังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งอยู่รอบนอกเทศบาลตำบลสมเด็จ อยู่ทางทิศเหนือ ของจังหวัดกาฬสินธุ์ ห่างจากจังหวัดกาฬสินธุ์ ประมาณ 45 กิโลเมตร สภาพพื้นที่โดยทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ มีเขตติดต่อพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลใกล้เคียงดังนี้ 1.1.1 ทิศเหนือ ติดต่อ กับเขต เทศบาลตำบลมหาไชย และเทศบาลตำบลผาเสวย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1.1.2 ทิศตะวันตก ติดต่อ กับเขต องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น และองค์การบริหารส่วนตำบหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1.1.3 ทิศตะวันออก ติดต่อ กับเขต องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1.1.4 ทิศใต้ ติดต่อ กับเขต องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1.2 พื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ มีพื้นที่โดยประมาณ 35 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 15,357 ไร่ 1.3 สภาพภูมิประเทศ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ มีภูมิประเทศเป็นที่ดอน ป่าโปร่ง แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 8 หมู่บ้าน โดยพื้นที่ทั้งหมด สภาพเป็นที่สูง ลักษณะภูมิอากาศเป็นที่สูง เป็นแบบมรสุ่ม มี 3 ฤดูกาล คือ 1.3.1 ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือน มีนาคม ถึงเดือน มิถุนายน อากาศร้อนจัด 1.3.2 ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ถึงเดือน ตุลาคม มีฝนตกบางช่วงและไม่ตรงตามฤดูกาล 1.3.3 ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน ถึงเดือน กุมภาพันธ์ อากาศหนาวจัด และแห้งแล้ง 1.4 การเมืองการปกครอง 1.4.1 การเมือง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง มีโครงสร้างส่วนราชการตามหลักเกณฑ์ใหม่ แบ่งเป็น 6 ส่วนราชการ ประกอบด้วย สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ,กองคลัง , กองช่าง ,กองสวัสดิการสังคม ,กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จาก 8 หมู่บ้านๆละ 1 คน รวม 12 คน ตามรายชื่อและตำแหน่งดังต่อไปนี้ 1. นายประทีป บุญสิงห์ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ 2. นายเริญ นาสีแสน ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ 3. นายวิชัย พะเลียง ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ 4. นายจอมแสน ขจรสัตย์ ตำแหน่ง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ 5. นางบุญยอด ภจัตตุ ตำแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ 6. นายไสว คำมะภา ตำแหน่ง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ 7. นางยุพิล โสมิตร ตำแหน่ง เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ 8. นายสังเวียร ศรีสิงห์ ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ ม.4 9. นายไชยณรงค์ ชมภูทัศน์ ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ ม.5 10. นายเพชรสมร ภาพเสรี ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ ม.6 11. นายบุญโฮม ดอกคำ ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ ม.7 12. นางอิทร์ธิมา ชมภูทัศน์ ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ ม.8 1.4.2 การปกครอง - จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จทั้งหมด 8 หมู่บ้าน ได้แก่หมู่ที่ 1-8 - จำนวนหมู่บ้านอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จบางส่วน - จำนวนหมู่บ้านโดยมี กำนัน , ผู้ใหญ่บ้าน ปกครองแต่ละหมู่บ้านในเขตตำบลศรีสมเด็จ ดังต่อไปนี้ บ้านหลุบเปลือย หมู่ที่ 1 นายธนพล บุตรแก้ว เป็นผู้ใหญ่บ้าน บ้านหนองแสง หมู่ที่ 2 นายสมควร ก้อนบุญไสย์ เป็นผู้ใหญ่บ้าน บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 3 นายสมร คำมะภา เป็นผู้ใหญ่บ้าน บ้านคำกั้ง หมู่ที่ 4 นายสุริยันต์ กาวี เป็นผู้ใหญ่บ้าน บ้านคำกุง หมู่ที่ 5 นายเทพพนม เจริญแนว เป็นผู้ใหญ่บ้าน บ้านหนองอิดุม หมู่ที่ 6 นางศรีนวล วิชาระโภชน์ เป็นกำนันประจำตำบลศรีสมเด็จ บ้านหลุบเปลือย หมู่ที่ 7 นายบุญเถิง โสมา เป็นผู้ใหญ่บ้าน บ้านหนองแสง หมู่ที่ 8 นายประสงค์ แกมนิรัตน์ เป็นผู้ใหญ่บ้าน มีนางสมบูรณ์ การสอน เป็นแพทย์ประจำตำบลศรีสมเด็จ และจัดอันดับหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาของตำบลศรีสมเด็จ ได้แก่ บ้านหลุบเปลือย หมู่ที่ 1 , 7 และบ้านหนองแสง หมู่ที่ 2 , 8 1.5 จำนวนประชากร องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 5,644 คน แยกเป็น ชาย 2,804 คน หญิง 2,840 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 171.94 คน / ตารางกิโลเมตร มีครัวเรือน 1,672 ครัวเรือน จำนวนประชากรสามารถแยกเป็นรายหมู่บ้าน ได้ดังนี้ ลำดับที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน ชาย(คน) หญิง(คน) รวม(คน) 1 บ้านหลุบเปลือย 305 546 564 1,110 2 บ้านหนองแสง 183 299 296 595 3 บ้านโนนสะอาด 313 470 435 905 4 บ้านคำกั้ง 195 294 246 540 5 บ้านคำกุง 232 416 451 867 6 บ้านหนองอิดุม 186 345 367 712 7 บ้านหลุบเปลือย 162 270 299 569 8 บ้านหนองแสง 96 164 182 346 รวม 1,672 2,804 2,840 5,644 หมายเหตุ ข้อมูลจากสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง อำเภอสมเด็จ วันที่ 1 มิถุนายน 2555
2. สภาพทางเศรษฐกิจ
2.1 อาชีพ ประชากรในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ ประกอบอาชีพดังนี้ 2.1.1 ร้อยละ 80 ของครัวเรือนทั้งหมด ประกอบอาชีพทางการเกษตร เช่น ทำนา ทำไร่ 2.1.2 ร้อยละ 10 ของครัวเรือนทั้งหมด ประกอบอาชีพค้าขาย และรับราชการ 2.1.3 ร้อยละ 10 ของครัวเรือนทั้งหมด ประกอบอาชีพรับจ้างและอื่นๆ 2.2 หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ 2.2.1 ปั๊มน้ำมันขนาดเล็ก - แห่ง 2.2.2 โรงสีข้าวขนาดเล็ก 16 แห่ง 2.2.3 อุตสาหกรรมในครัวเรือน 1 แห่ง - ทำกระดาษไหว้เจ้า หมู่ที่ 1 2.2.4 โรงปูนผสมเสร็จ 1 แห่ง 2.2.5 ลานมัน จำนวน 4 แห่ง - ลานมันเซี่ยวฮ้อวัสดุ - ลานมันง่วนเชียง - ลานมันพัฒนา - ลานมันลิ้มไทยเฮง
3. สภาพทางสังคม
3.1 สถาบันการศึกษาและแหล่งความรู้ของชุมชน 3.1.1 โรงเรียนประถมศึกษา 3 แห่ง - โรงเรียนบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 3 - โรงเรียนบ้านคำกุง - หนองอิดุม หมู่ที่ 5 , 6 - โรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริม หมู่ที่ 2 3.1.2 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 - โรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริม อยู่ในเขตหมู่ที่ 2 สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 3.1.3 โรงเรียนอาชีวะศึกษา - แห่ง 3.1.4 โรงเรียน / สถาบันชั้นสูง - แห่ง 3.1.5 ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน - แห่ง 3.1.6 ห้องสมุดประชาชน - แห่ง 3.1.7 ศูนย์บริหารทางการศึกษานอกโรงเรียน 1 แห่ง 3.1.8 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำหมู่บ้าน 2 แห่ง - อยู่ในเขตหมู่ที่ 7 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 3 3.1.9 หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน 19 แห่ง 3.2.10 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร 1 แห่ง 3.2 สถาบันทางศาสนา 3.2.1 วัด / สำนักสงฆ์ 7 แห่ง ดังนี้ - วัดอินทรสังวรปริวาส ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่ 1 - วัดสระทอง ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่ 2 - วัดสมศรีบูรพา ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่ 3 - วัดสมพรศรีมงคล ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่ 4 - วัดศรีนวลเจริญ ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่ 5 - วัดท่าสามัคคี ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่ 6 - สำนักสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมศรีสมเด็จ ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่ 2 3.2.2 มัสยิด - แห่ง 3.2.3 ดอนเจ้าปู่ 4 แห่ง 3.2.4 โบสถ์ 1 แห่ง 3.3 การสาธารณสุข 3.3.1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองแสง 1 แห่ง ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่ 7 3.3.2 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อ.ส.ม.) รวม 66 คน 3.3.3 อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 99 3.4 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 3.4.1 สถานีตำรวจ / ป้อมยาม - แห่ง 3.4.2 สถานีดับเพลิง - แห่ง 3.4.3 จุดตรวจเวรยามภายในหมู่บ้าน 16 แห่ง
4. การบริการขั้นพื้นฐาน
4.1 สถานที่ราชการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ 4.1.1 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่ 7 4.1.2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองแสง ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่ ๒ 4.2 การคมนาคม - การคมนาคมติดต่อระหว่างตำบล อำเภอ จังหวัด รวมทั้งการคมนาคมระหว่างตำบลและหมู่บ้าน ดังนี้ 4.2.1 ทางหลวงชนบท (ถนน ร.พ.ช.) เชื่อมระหว่างบ้านหนองแสงหมู่ที่ 2 , บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 3 ถึงเขตเทศบาลตำบลสมเด็จ 4.2.2 ทางหลวงชนบท (ถนน ร.พ.ช.) เชื่อมระหว่างบ้านหนองแสงหมู่ที่ 2 , บ้านคำกุงหมู่ที่ 5 ถึงเขต ตำบลหมูม่นทางหลวงชนบท (ถนนกรมโยธาธิการ) เชื่อมระหว่างบ้านหลุบเปลือย หมู่ที่ 7 ถึงบ้านคำกั้ง หมู่ที่ 4 ถึงเขตตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ถนนภายในหมู่บ้านเป็นถนนคอนกรีตส่วนหนึ่งแต่โดยส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรังที่มีสภาพใช้การได้ในช่วงฤดูแล้ง แต่ในฤดูฝนจะมีสภาพชำรุด เป็นหลุมเป็นบ่อ สัญจรไม่สะดวก ทางหลวงชนบท (ถนน ร.พ.ช.) บ้านคำกุง หมู่ที่ 5 เชื่อมตำบลหนองแวง 4.3 การโทรคมนาคม การติดต่อสื่อสาร 4.3.1 โทรศัพท์สาธารณะ 8 แห่ง (ส่วนมากชำรุด) 4.3.2 เครื่องรับวิทยุสื่อสารประจำสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง และชนิดมือถือ จำนวน 5 เครื่อง ซึ่งใช้คลื่นความถี่ร่วมข่ายกรมการปกครอง ช่อง 156.450 mhz. และช่อง 155.90 mhz. สำหรับใช้ติดต่อสื่อสารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จกับหน่วยราชการต่างๆที่เกี่ยวข้อง 4.4 การไฟฟ้า 4.4.1 จำนวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึงครบทุกหมู่บ้าน แต่ยังไม่ครบทุกครัวเรือน ไฟฟ้าส่องสว่างตามจุดต่างๆ ภายในหมู่บ้าน ยังไม่เพียงพอกับความต้องการของประชาชน 4.4.2 จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า ร้อยละ 99 4.5 แหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญ ตำบลศรีสมเด็จ มีแหล่งน้ำธรรมชาติ หลายแห่ง ซึ่งมีน้ำขังตลอดปี แต่ในฤดูแล้งปริมาณน้ำไม่เพียงพอในการทำการเกษตรปลูกพืช หรือทำการเกษตรอื่นๆ แหล่งน้ำที่สำคัญมีดังนี้ หนองเทา อยู่ทางทิศเหนือ ของบ้านหลุบเปลือย หมู่ที่ 1 ใช้สำหรับการเลี้ยงสัตว์ แต่ในฤดูแล้งมีปริมาณน้ำน้อย กุดอีคูณ อยู่ทางทิศตะวันตก ของบ้านหลุบเปลือย หมู่ที่ 1 ใช้สำหรับการเกษตร และเลี้ยงสัตว์ หนองกุดอีจ่า เป็นหนองน้ำสาธารณะประโยชน์ ของบ้านหลุบเปลือย หมู่ที่ 1 ใช้สำหรับการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ หนองเต่า เป็นหนองน้ำสาธารณประโยชน์ ของบ้านหนองแสง หมู่ที่ 2 ใช้สำหรับการเกษตร และเลี้ยงสัตว์ หนองแสง อยู่ทางทิศตะวันออก ของบ้านหนองแสง หมู่ที่ 2 ใช้สำหรับการเกษตร และเลี้ยงสัตว์ หนองยอยไซ เป็นหนองน้ำสาธารณประโยชน์ ของบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 3 ใช้สำหรับการเกษตร และเลี้ยงสัตว์ หนองร่องคำหิน เป็นหนองสาธารณะประโยชน์ ของบ้านคำกุง หมู่ที่ 5 ใช้สำหรับการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ หนองร่องคำกุง เป็นหนองสาธารณะประโยชน์ ของบ้านคำกุง หมู่ที่ 5 ใช้สำหรับการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ หนองกุดทางหลวง เป็นหนองสาธารณะประโยชน์ ของบ้านคำกุง หมู่ที่ 5 ใช้สำหรับการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ หนองอิดุม เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ ของบ้านหนองอิดุม หมู่ที่ 6 ใช้สำหรับการเกษตร และเลี้ยงสัตว์ หนองแซง เป็นหนองสาธารณะประโยชน์ ของบ้านหนองอิดุม หมู่ที่ 6 ใช้สำหรับการเกษตร และเลี้ยงสัตว์ หนองคูคำ เป็นหนองน้ำสาธารณประโยชน์ ของบ้านหนองอิดุม หมู่ที่ 6 ใช้สำหรับการเลี้ยงปลาของหมู่บ้าน นอกจากนี้ยังมีลำห้วยไหลผ่านในตำบลที่ใช้ประโยชน์ได้เฉพาะในฤดูฝน ได้แก่ - ลำห้วยพริกใหม่ ไหลผ่าน หมู่ที่ 1 , 6 เป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลศรีสมเด็จ และตำบลหมูม่น - ลำห้วยพริกเก่า ไหลผ่าน หมู่ที่ 5, 6 - ลำห้วยพิลือ ไหลผ่านบ้านคำกั้ง หมู่ที่ 4 ชาวบ้านทำทำนบกั้นน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมในฤดูฝนเรียกว่าทำนบห้วยไผ่ และไหลผ่านบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 3 และบ้านคำกุงหมู่ที่ 5 ออกไปทางตำบลหมู่ม่น - ลำห้วยกุดสา ไหลแยกจากลำห้วยพิลือลงทางทิศใต้ของบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 3 - ห้วยกุดฮู ไหลแยกจากล้ำห้วยพิลือ ลงทางทิศตะวันออกของบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 3 ฤดูแล้ง ใช้น้ำเพื่อการเพาะปลูก ได้บ้างเฉพาะในต้นฤดูฝนเท่านั้น - ลำห้วยกลอย ไหลผ่านบ้านคำกุง หมู่ที่ 5 4.6 แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น - ฝาย 19 แห่ง (ม.1,ม.2,ม.3,ม.4,ม.5,ม.6,ม.7,ม.8) - บ่อน้ำตื้น มีเกือบทุกหลังคาเรือน - บ่อโยกสาธารณะ 10 แห่ง - โครงการ ก.ส.ช. สระน้ำในไร่นาของเกษตรกรมีกระจายอยู่เกือบทุกหมู่บ้าน ซึ่งเป็นประโยชน์ในการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ เพาะเห็ดฟางของเกษตรกร 4.7 การประปา องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ ยังขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้ที่สะอาด ยังต้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นตลอดทุกปี โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง มีหมู่บ้านที่มีประปาหมู่บ้านครบทุกหมู่บ้าน แต่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน อีกทั้งไม่มีแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้นอกฤดูฝน ซึ่งเป็นปัญหาทำให้ขาดแคลนน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภค-บริโภค องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ มีโครงการที่จะดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องจัดทำประปาหมู่บ้านเพิ่มเติม เพื่อแก้ปัญหาในเรื่องนี้ ต่อไป - ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7,8 และ อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ จำนวน 2 แห่งคือ หมู่ที่ 1,2
5. ข้อมูลอื่นๆ
5.1 ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ 5.1.1 ดิน ชนิดและสมรรถนะของดินในตำบลศรีสมเด็จ ประกอบด้วยดิน 3 ชุด ได้แก่ - ดินชุดร้อยเอ็ดเรณู สีทน มีประมาณ 38 % - ดินชุดสตึก วาริน ยโสธร มีประมาณ 60 % - ดินชุดโพนพิสัย มีประมาณ 2 % 5.1.2 การใช้น้ำใต้ดิน - น้ำใต้ดินมีประโยชน์ต่อเกษตรกรตำบลศรีสมเด็จ เนื่องจากแหล่งน้ำธรรมชาติในฤดูแล้งใช้ประโยชน์ได้น้อย เกษตรกรจึงอาศัยบ่อน้ำตื้น บ่อโยกสาธารณะในการปลูกพืชผัก รวมทั้งใช้ในการ อุปโภค-บริโภค 5.1.3 ข้อมูลทางชีวภาพ - พื้นที่ทั้งหมดของตำบลศรีสมเด็จ 35 ตารางกิโลเมตร หรือ 21,875 ไร่ แบ่งตามลักษณะการใช้ประโยชน์ดังนี้ 1) พื้นที่นา จำนวน 12,040 ไร่ 2) พื้นที่ทำไร่ จำนวน 1,279 ไร่ 3) พื้นที่ทำสวน จำนวน 397 ไร่ 4) พื้นที่ทำการเกษตรอื่นๆ จำนวน 663 ไร่ 5) พื้นที่ป่าและอื่นๆ จำนวน 996 ไร่ - การใช้ประโยชน์ของพื้นที่ เกษตรกรมีพื้นที่เฉลี่ย 14.2 ไร่ ต่อครัวเรือน แต่ละครัวเรือนทำกิจกรรมหลายอย่าง เช่น ปลูกข้าว ปลูกพืชไร่(อ้อย,มันสำปะหลัง) ปลูกเห็ดฟาง ปลูกไม้ผล เลี้ยงสัตว์ พื้นที่ปลูกข้าวของตำบลศรีสมเด็จ ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ พื้นที่ปลูกข้าว (ไร่) ข้าวเจ้า (ไร่) ข้าวเหนียว (ไร่) ผลผลิตเฉลี่ย / ไร่ บ้านหลุบเปลือย 1 1,590 250 1,340 410 บ้านหนองแสง 2 1,255 160 1,095 410 บ้านโนนสะอาด 3 1,633 200 1,433 419 บ้านคำกั้ง 4 58 760 527 413 บ้านคำกุง 5 1,485 150 1,335 415 บ้านหนองอิดุม 6 3,768 165 3,603 415 บ้านหลุบเปลือย 7 1,152 130 1,022 410 บ้านหนองแสง 8 570 90 480 410 รวม 12,040 1,205 10,835 - เห็ดฟางและพืชผัก เกษตรกรในตำบลศรีสมเด็จ จะเพาะปลูกเห็ดฟางเป็นรายได้เสริม ถือว่าเป็นตำบลที่มีการเพาะปลูกเห็ดฟางมากที่สุดในอำเภอสมเด็จ มีผลผลิตมากจนเป็นหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ดีเด่นประจำอำเภอสมเด็จ รองจากข้าว ส่วนใหญ่เกษตรกรจะเพาะเห็ดหลังฤดูกาลทำนา โดยอาศัยน้ำจากสระ น้ำบาดาลในไร่นา และห้วย หนอง คลอง บึงนอกจากเห็ดฟางแล้วเกษตรกรยังมีการปลูกพืชผักในไร่นาบางส่วน เช่น ข้าวโพด ถั่วฝักยาว กะหล่ำปลี ผักกาดขาวปลี เขียวปลี กวางตุ้ง และแตงร้าน วัตถุประสงค์เพื่อบริโภคในครัวเรือน - ป่าไม้ ตำบลศรีสมเด็จ ไม่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จึงไม่มีลักษณะป่าไม้ให้เห็น จะมีบ้างในที่สาธารณะและหัวไร่ปลายนา ซึ่งมีต้นไม้เล็กๆ เช่น ไม้จิก ไม้รัง ไม้พลวง เป็นต้น - การเลี้ยงสัตว์ สัตว์ที่เกษตรกรนิยมเลี้ยงได้แก่ โค กระบือ สุกร เป็ด ไก่ โดยมีวัตถุประสงค์ใน การเลี้ยง เพื่อจำหน่ายและบริโภคในครัวเรือน ส่วนใหญ่จะเลี้ยงตามธรรมชาติ คือเลี้ยงตามที่สาธารณะ หัวไร่ ปลายนา เกษตรกรมีการตื่นตัวในการเลี้ยงโคกันมาก โคที่เกษตรกรเลี้ยง เป็นโคเนื้อลูกผสม พันธุ์อเมริกัน บรามัน ซาโลเล่ และโคพันธุ์พื้นเมือง ปัจจุบัน การใช้แรงงานสัตว์ ผลพลอยได้จากการเลี้ยงสัตว์ก็คือปุ๋ยคอกจากมูลสัตว์ ส่วนไก่และเป็ดจะเลี้ยงควบคู่กัน ไก่ที่เลี้ยงเป็นไก่พื้นเมือง ส่วนเป็ดที่เลี้ยงเป็นเป็ดเทศ - สิทธิในการทำกิน เกษตรกรตำบลศรีสมเด็จ มีพื้นที่ทำกินเป็นของตนเองมีเพียงส่วนน้อยที่ทำกินจะต้องเช่าผู้อื่น - เครื่องจักรกลการเกษตร ครัวเรือนที่มีควายเหล็กหรือรถไถนาเดินตาม เป็นของตนเอง 649 ครัวเรือน และมีเครื่องสูบน้ำ 108 ครัวเรือน - ค่าแรงและสภาพ