องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ศรีสมเด็จ
อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
image ประกาศเชิดชูเกียรติคุณ
ประกาศนียบัตรการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ [9 ธันวาคม 2564]
ประกาศนียบัตร ส่งเสริมสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง กาฬสินธุ์ [9 พฤศจิกายน 2564]
 
image งานสำนักปลัด
รณรงค์สวมใส่หมวกกันน็อค [1 กันยายน 2566]
ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ม.8 ครับ [1 กันยายน 2566]
จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม วันที่ 12 สิงหาคม [11 สิงหาคม 2566]
ร่วมทำปุ๋ยชีวภาพกับหมอดินและประชาชนในตำบลศรีสมเด็จหมู่ที่1ครับ [11 สิงหาคม 2566]
 
image งานกองคลัง
กองคลังออกตรวจการดำเนินกิจการผู้ประกอบการทะเบียนพาณิชย์ครับ [11 สิงหาคม 2566]
ตรวจการดำเนินกิจการผู้ประกอบการทะเบียนพาณิชย์ [10 กรกฎาคม 2566]
สำรวจพื้นที่ภาษี ปี 2564 [1 ตุลาคม 2565]
 
image งานกองช่าง
ตัดกิ่งไม้ที่ยืนออกมากีดขวางการจราจรในพื้นที่ [1 กันยายน 2566]
ลงพื้นตรวจสอบโครงการวางท่อระบายน้ำ ม.6 ครับ [11 สิงหาคม 2566]
ตรวจสอบระบบน้ำประปา บ้านโน้นสะอาด หมู่ที่ 3 พร้อมใช้งานได้ [11 สิงหาคม 2566]
งานซ่อมแซมถนนลูกรัง [28 มิถุนายน 2566]
 
image งานกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กิจกรรมถนนสายบุญ ณ ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านหลุบเปลือย หมู่ที่ 1 ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ [26 กันยายน 2566]
ถวายเทียนพรรษา ในตำบลศรีสมเด็จ 7 วัด [27 กรกฎาคม 2566]
กิจกรรมถนนสายบุญและมอบของให้ผู้ยากไร้ ตำบลศรีสมเด็จ (11 ภาพ) [29 กันยายน 2565]
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จได้รณรงค์ให้ผู้ปกครองที่มาส่งเด็กได้ขับขี่ปลอดภัยสวมใส่หมวกกันน๊อค [6 กรกฎาคม 2565]
 
image งานกองสวัสดิการสังคม
มอบสิ่งของให้กับผู้ยากไร้ในพื้นที่ตำบลศรีสมเด็จ [26 กันยายน 2566]
มอบรถสามล้อโยกสำหรับคนพิการ..โดยได้รับมอบจาก พมจ.จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 1 คัน ให้กับนายไพฑูรย์ ไชยสุข ม.2 ต.ศรีสมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ [5 กันยายน 2566]
โครงการป้องกันยาเสพติด สภาเด็กและเยาวชนตำบลศรีสมเด็จ 2566 [1 กันยายน 2566]
รับรถโยกคนพิการที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์...คับ (โดยท่านหัวหน้า พมจ.จังหวัดกาฬสินธุ์..เป็นผู้มอบแทน ท่านผู้ว่าฯ)..คับ [1 กันยายน 2566]
 
image งานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมพัฒนาสิ่งล้อม 8 หมู่บ้านในตำบลศรีสมเด็จ [1 กันยายน 2566]
โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก บ้านคำกั้ง [1 กันยายน 2566]
โครงต้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านโนนสะอาด [1 กันยายน 2566]
โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก บ้านโนนสะอาด [1 กันยายน 2566]