องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ศรีสมเด็จ
อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
account_box สำนักปลัด
นายอดิเทพ วรพันธุ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ
โทร : 095-1695294
นางสุปรียา แก้วสะอาด
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 087-2148221
นางนันทิดา เวียงเหล็ก
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทร : 098-5841308
นางสาวทิพย์สุดา พันธุ์ดี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร : 095-7186317
นายนิตินัย บุตรศรีรักษ์
นักวิชาการเกษตร
โทร : 0871509912
นายคุณัช ดลกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 099-459-9998
นางสาวฤทัยรัตน์ จันทะบุตร
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
โทร : 0832630361
นายพลรัตน์ ชิณบุตร
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
โทร : 0809194145
นายสุดใจ คำอุ่น
พนักงานขับรถ
โทร : 087-2346261
นางสาวอ้อมใจ สารหงษ์
คนครัว
โทร : 0986016871
นางสุนทร บุญสิงห์
นักการภารโรง
โทร : 081-023-6147
นาย กรกฎ แสนแก้ว
คนงาน
โทร : 085-6594514