messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ศรีสมเด็จ
อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
account_box ฝ่ายบริหาร
นายประทีป บุญสิงห์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ
โทร : 099-4769334
นายเริญ นาสีแสน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ
โทร : 089-2778137
นายวิชัย พะเลียง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ
โทร : 098-5326190
นายจอมแสน ขจรสัตย์
เลขานุการนายก อบต.ศรีสมเด็จ
โทร : 080-1773963
นายอดิเทพ วรพันธุ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ
โทร : โทร : 095-1695294
account_box ฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ
นางบุญยอด ภูจัตตุ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ
โทร : 084-7990139
นายไสว คำมะภา
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ
โทร : 081-2651131
นายอดิเทพ วรพันธุ์
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ
โทร : 095-1695294
นางยุพิล โสมิตร
ส.อบต.หมู่ที่ 1
โทร : 098-1093430
นายสังเวียร ศรีสิงห์
ส.อบต. หมู่ที่ 4
โทร : 063-6254859
นายไชณรงค์ ชมภูทัศน์
ส.อบต. หมู่ที่ 5
โทร : 096-0366039
นายเพชรสมร ภาพเสรี
ส.อบต. หมู่ที่ 6
โทร : 098-3264677
นายบุญโฮม ดอกคำ
ส.อบต. หมู่ที่ 7
โทร : 098-0165295
นางอินทร์ธิมา ชมภูทัศน์
ส.อบต. หมู่ที่ 8
โทร : 088-5787045
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายอดิเทพ วรพันธุ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ
โทร : 095-1695294
นางสุปรียา แก้วสะอาด
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 087-2148221
นางลัดดาวัลย์ บุตรวัง
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 087-9495850
นายอภิชาติ รัตน์วิเศษ
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 091-0562962
นางสาวตรีสวาท โวหารกล้า
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
โทร : 093-3642560
นางกนกลดา รัตน์วิเศษ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 088-7375433
นางนันทิดา เวียงเหล็ก
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 098-5841308
account_box สำนักปลัด
นายอดิเทพ วรพันธุ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ
โทร : 095-1695294
นางสุปรียา แก้วสะอาด
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 087-2148221
นางนันทิดา เวียงเหล็ก
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทร : 098-5841308
นางสาวทิพย์สุดา พันธุ์ดี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร : 095-7186317
นายนิตินัย บุตรศรีรักษ์
นักวิชาการเกษตร
โทร : 0871509912
นายคุณัช ดลกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 099-459-9998
นางสาวฤทัยรัตน์ จันทะบุตร
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
โทร : 0832630361
นายพลรัตน์ ชิณบุตร
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
โทร : 0809194145
นายสุดใจ คำอุ่น
พนักงานขับรถ
โทร : 087-2346261
นางสาวอ้อมใจ สารหงษ์
คนครัว
โทร : 0986016871
นางสุนทร บุญสิงห์
นักการภารโรง
โทร : 081-023-6147
นาย กรกฎ แสนแก้ว
คนงาน
โทร : 085-6594514
account_box กองคลัง
นางลัดดาวัลย์ บุตรวัง
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 087-9495850
นางฉวีวรรณ ราชรองชัย
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
โทร : 085-9256542
นายอภิสิทธิ์ นันทะสมบัติ
เจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 084-2578382
นางสาวราตรี นันทะเขต
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร : 0900643369
นายศักรินทร์ การร้อย
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
โทร : 086-1017454
นางสุเนตรา พินิจ
คนงาน
โทร : 091-8258870
นายพงษ์ศักดิ์ ก้อนบุญไสย์
จ้างเหมาบริการ
โทร : 0620049649
account_box กองช่าง
นายอภิชาติ รัตน์วิเศษ
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 091-0562962
นายประพันธ์ จันทวิสา
นายช่างไฟฟ้า
โทร : 0833639894
นางสาวสุพรรณรัตน์ แท่นจันทร์
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
โทร : 0982089366
นายยศพัทธ์ มีสาระพันธ์
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
โทร : 0860861951
นายประชาชน พลเมือง
จ้างเหมาบริการ
โทร : 0834706083
นายอุเทน จูมพิลา
จ้างเหมาบริการ
โทร : 0800511422
นายณัฐพงษ์ สัจจะ
จ้างเหมาบริการ
โทร : 0985943955
นายอนุชา นาถาดทอง
พนักงานจดมาตรน้ำ
โทร : 089-2743597
นายสมศักดิ์ พิกุลดก
พนักงานจดมาตรน้ำ
โทร : 093-5342434
นายศิริวัฒน์ เหลือศิริ
จ้างเหมาบริการ
โทร : 082-1147273
นายสมหวัง วิระศรี
จ้างเหมาบริการ
โทร : 0644689969
นายโชคชัย แก้วบุญไสย์
จ้างเหมาบริการ
โทร : 0927539674
นายเทพฤทธิ์ ขันชะพัฒน์
คนงาน
โทร : 0838234411
account_box กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวตรีสวาท โวหารกล้า
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โทร : 093-3642560
นางสาวกนญพรณ์ เฟื่องสีไหม
นักวิชาการศึกษา
โทร : 099-6290554
นายธรรรวรรธ การถัก
เจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 090-8475377
นางดวงสมร โคตะวินท์
ครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 087-9497791
นางวงจันทร์ คาดีวี
ครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 081-8729011
นางฮัก กิตตะชัย
ครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 065-0827369
นางพิกุล สิทธิดา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 092-5916239
นางระติพร ยมภา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสุวรรณ สรสิทธิ์
จ้างเหมาบริการ
โทร : 092-2579600
นางสาวรัตนา คำมะภา
จ้างเหมาบริการ
โทร : 0618809122
นางสาวรัตนา โคตะวินนท์
จ้างเหมาบริการ
โทร : 0968583757
นางสาวนริศรา ธรรมประชา
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 0619712423
นางถนอม การสวน
คนครัว ผดด.หนองแสง
นางบุญลั้ม พันสำอางค์
คนครัว ศพด.วัดสมศรีบูรพา
account_box กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
นางนันทิดา เวียงเหล็ก
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 098-5841308
นางสาวอภิญญา โคตะวินนท์
พนักงานจ้างทั่วไป
โทร : 085-4605836
นายช่วง สะภา
คนงาน
โทร : 0804835916
นายเสงี่ยม โสมย์ดวงแก้ว
คนสวน
โทร : 098-4523470
account_box กองสวัสดิการและสังคม
นางกนกลดา รัตน์วิเศษ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 088-7375433
นายนเรศร์ พิลึก
นักพัฒนาชุมชน
โทร : 096-276183
นางสาวนิตยา ดวงภูเมฆ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
โทร : 092-6915325
นายสันติ ภูตองโขป
คนงานทั่วไป
โทร : 086-2407674
นางสาววาสนา แจ่มพิจิตร
จ้างเหมาบริการ
โทร : 084-2700622