messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ศรีสมเด็จ
อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายอดิเทพ วรพันธุ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ
โทร : 095-1695294
นางสุปรียา แก้วสะอาด
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 087-2148221
นางลัดดาวัลย์ บุตรวัง
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 087-9495850
นายอภิชาติ รัตน์วิเศษ
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 091-0562962
นางสาวตรีสวาท โวหารกล้า
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
โทร : 093-3642560
นางกนกลดา รัตน์วิเศษ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 088-7375433
นางนันทิดา เวียงเหล็ก
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 098-5841308