องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ศรีสมเด็จ
อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
check_circle นโยบายการบริหาร
นโยบาย
ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จที่เคารพ ตามที่ได้มีประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ นั้น บัดนี้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ ได้กำหนดนโยบายการบริหารราชการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จเรียบร้อยแล้ว โดยยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จจึงขอแถลงนโยบายดังกล่าวต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จเพื่อให้ทราบถึงเจตนารมณ์ ยุทธศาสตร์ และนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ ที่มุ่งมั่นจะสร้างความสามัคคี ปรองดอง ให้เกิดขึ้นในชุมชนซึ่งจะนำไปสู่ความร่วมมือในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ให้เจริญก้าวหน้าเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวตำบลศรีสมเด็จทุกคน
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น (2556 - 2560)
หลักการของนโยบายการบริหารราชการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ จะยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและยึดหลักบริหารราชการที่มีความยืดหยุ่นที่คำนึงถึงพลวัตรการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อการดำเนินนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ นโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จภายใต้กรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและแนวคิดที่ว่าครอบครัวอบอุ่นชุมชนเข้มแข็ง โดยมีจุดมุ่งหมาย 3 ประการสานคุณธรรม นำพัฒนา ประชามีส่วนร่วม ข้อ 1. สานคุณธรรม ทุกคนที่มีอายุตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป ต้องกล่าวคำสมาทานศีล 5 ได้และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อนำไปสู่การพัฒนาต่างๆ ถูกต้องแม่นยำ เช่น จริยาวาจา วัฒนธรรมการแต่งกายและวิธีคิดระดับปัจเจกชน ข้อ 2. การพัฒนาตำบลศรีสมเด็จ ต้องเกิดจากมิติคิดของชุมชนทุกชุมชนภายใต้ศีลธรรมอันดีงามในบริบทนั้นๆ แต่มีความโปร่งใส เป็นธรรม ประหยัด มีประสิทธิภาพและตรวจสอบได้ ข้อ 3. การมีส่วนร่วม ทุกภาคส่วนได้ร่วมคิด ร่วมทำ รับประโยชน์อย่างเท่าเทียมกันภายใต้กรอบของกฎหมายและงบประมาณที่มีอยู่อย่างเหมาะสม ด้านครอบครัว 1. ครอบครัว หมายความว่า เป็นครอบครัวที่มีทั้งพ่อแม่ลูกอยู่ร่วมกัน 2. ครัวเรือน หมายความว่า ในครัวเรือนนั้นมีหลายครอบครัวอยู่อาศัยร่วมกัน เช่น ปู่ย่า ตายาย ลุงป้า น้าอา 3. ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว หมายความว่า เป็นครอบครัวที่มีแต่พ่อหรือแม่ ด้วยการหย่าร้างที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียชีวิตหรืออื่นๆ แม่ลูกหรือพ่อลูก ครอบครัวเหล่านี้ต้องได้ทำกิจกรรมร่วมกันอย่างน้อยอาทิตย์ละ 2 ครั้ง ด้านชุมชน 1. หนึ่งชุมชนต้องร่วมกันจัดตั้งองค์กรอย่างน้อย 2 องค์กร เช่น กลุ่มสตรี,กลุ่มเด็กและเยาวชนและกลุ่มอื่นๆ เป็นต้น 2. กิจกรรมบุญประเพณีฮีตสิบสอง ครองสิบสี่ 3. กิจกรรมด้านการศึกษา การเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การกีฬาทั้งภายในและภายนอกระบบสถานศึกษา 4. กิจกรรมการพัฒนาอาชีพ 5. การเข้าถึงระบบข้อมูลข่าวสาร อาทิเช่น พ.ร.บ.การสหกรณ์,พ.ร.บ.การสาธารณสุข,ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์,ประมวลกฎหมายพิจารณาความอาญาเบื้องต้น,พ.ร.บ.จัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จำเป็นและที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน
1.ด้านเศรษฐกิจ
1.1 ส่งเสริมสนับสนุนการตลาดเพื่อพัฒนาอาชีพชุมชน (1)ผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาชุมชน (2)ส่งเสริมสนับสนุนแรงงานคืนถิ่น เช่น การตัดเย็บเสื้อผ้าและอื่นๆเป็นต้น (3) ส่งเสริมอาชีพตามกระบวนการบริหารจัดการของกลุ่มองค์กรในชุมชนที่มีทุนอยู่แล้วให้เข้มแข็งพึ่งตนเองและช่วยเหลือองค์กรอื่นได้ (4) เชื่อมโยงและประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อบูรณาการ การพัฒนาชุมชนอย่างเป็น ระบบ (5) การพัฒนาอาชีพและการเข้าถึงระบบข้อมูลข่าวสาร เช่น พ.ร.บ.การสหกรณ์,พ.ร.บ.การสาธารณสุข,ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์,ประมวลกฎหมายพิจารณาความอาญาเบื้องต้น,พ.ร.บ.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จำเป็นและที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน
2.ด้านสังคมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2.1 การส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม (1)การจัดให้มีกลุ่มองค์กร เช่น - กลุ่มผู้สูงอายุ อสม. , สมาชิก อปพร., กลุ่มอาชีพต่างๆ , กลุ่มเด็กและเยาวชน กลุ่มผู้พิการ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและกลุ่มผู้ป่วยเอดส์ - กลุ่มองค์กรต่างๆที่กล่าวถึงข้างต้น ต้องได้รับการขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งที่ เป็นกลุ่มมุ่งผลกำไรและไม่มุ่งผลกำไร เพื่อรองรับงบประมาณสนับสนุน (1)การเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม การเรียนในระบบ บ้าน-วัด-โรงเรียน-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนประจำตำบล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีกระบวนการบริหารจัดการที่แตกต่างกัน หากแต่สามารถหลอมรวมบริบทต่างๆได้หลายอย่าง ยกเว้นหลักการบริหารภายในขององค์กร เราต่างเคารพไม่ก้าวก่ายแทรกแซงกันและเป็นเครือญาติกัน การเรียนรู้นอกระบบ องค์กรภาครัฐ องค์กรอิสระและองค์กรภาคเอกชน เปิดโอกาสให้ทุกกลุ่มองค์กรในชุมชน ขอสนับสนุนงบประมาณในการจัดเวทีเรียนรู้ต่างๆ ภายใต้กรอบและแนวทางตามวิธีงบประมาณของแหล่งทุนนั้นกำหนด พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลศรีสมเด็จ -พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในทุกด้าน อาทิเช่น ด้านวัสดุอุปกรณ์ให้มีอย่างเหมาะสม เครื่องไม้เครื่องมือสำหรับการเรียนการสอน คอมพิวเตอร์สำหรับเด็กนักเรียน -พัฒนาระบบสื่อการเรียนการสอนให้ทันสมัย -พัฒนาเพิ่มศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม พัฒนาทักษะการสอน ส่งเสริมให้การศึกษาที่เพิ่มสูงขึ้น
3. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
- ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค - สาธารณูปการ โดยจัดให้มีการก่อสร้างและบูรณะซ่อมแซม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนแอสฟัลส์ติก (ถนนลาดยาง) ถนนลูกรัง ถนนเพื่อการเกษตร ท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำ ถนนสู่นา ไฟฟ้าสู่ไร่ ถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ระหว่างตำบล - ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่างทั่วทั้งตำบล - พัฒนาแหล่งน้ำ น้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค น้ำเพื่อการเกษตร แก้ไขปัญหาด้านการขาดแคลนน้ำ เช่น จัดหาภาชนะกักเก็บน้ำ - พัฒนาแหล่งน้ำตามธรรมชาติทุกแหล่งน้ำ เช่น การขุดลอกลำห้วย หนอง คลอง บึง ซ่อมแซมและก่อสร้างฝายน้ำล้น ขุดเจาะน้ำเพื่อการเกษตร - ปรับปรุงภูมิทัศน์ตำบลศรีสมเด็จให้สวยงาม ปรับปรุงภูมิทัศน์สระน้ำโคกหนองกุงให้สวยงามเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจแก่ประชาชน - ปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติม ก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่ออำนวยความสะดวกรองรับการบริการให้กับประชาชน - บำรุงซ่อมแซมทรัพย์สินในด้านสาธารณประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน 3.1ทางระบายน้ำต้องจัดให้มีอย่างเหมาะสมและทั่วถึงทั้งตำบล 3.2น้ำเพื่อการเกษตร เช่น ฝายกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตร ลำห้วย หนอง คลองส่งน้ำ 3.3การนำน้ำใต้ดินมาใช้เพื่อการเกษตรโดยคำนึงถึงธรณีพิบัติภัย 3.4การปรับปรุงพัฒนาคุณภาพน้ำประปา ทั้งปริมาณน้ำประปาอย่างเพียงพอต่อการอุปโภค และบริโภคทุกชุมชน 3.5การจัดให้มีหน่วยบรรเทาสาธารณภัย - รถดับเพลิง - รถกู้ภัยฉุกเฉิน - รถเก็บขยะ 3.6การขยายเขตไฟฟ้า - จัดให้มีไฟฟ้าส่องสว่าง - จัดให้มีไฟฟ้าเพื่อการเกษตร - จัดให้มีไฟฟ้าเพื่อการอุตสาหกรรม 3.7 ถนนและผังเมือง - ลูกรัง คอนกรีต ลาดยาง
4. ด้านสาธารณสุข
1. สานต่อโครงการตามนโยบาย กาฬสินธุ์ 3 ดี คนดี สุขภาพดี รายได้ดี (1) สร้างและส่งเสริมคนดีให้มีโอกาสทำงานให้กับชุมชน (2) ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรทางด้านสาธารณสุขให้มีความรู้ความสามารถในการให้ความรู้กับชุมชน กลุ่มองค์กรในชุมชนและปัจเจกบุคคลให้สามารถดูแลสุขภาพอนามัยตนเอง ชุมชน เพื่อเป็นตำบลต้นแบบ ด้านสุขภาพและแนะนำผู้อื่นได้ (3) อปท.ต้องสร้างงานสร้างอาชีพเสริมเพื่อให้บุคคลมีงานทำอย่างต่อเนื่องยั่งยืนอันจะส่งผลให้ครอบครัว ชุมชน มีรายได้มากขึ้นเพื่อความสมดุลกับแนวทางหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่มุ่งสู่การลดรายจ่ายที่เป็นองค์รวมเพื่อความอยู่ดีมีสุขของบุคคล ครอบครัวและชุมชน
5. ด้านการบริหารงานทั่วไปและพัฒนาองค์กร
แนวทางการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการพัฒนายึดหลัก 4 ป.เน้นการบริการสร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชน (1) ประหยัด (2) ประโยชน์ (3) ประสิทธิภาพประสิทธิผล (4) เป็นธรรม 5.1ปรับปรุงส่งเสริมกระบวนการทำงาน เพิ่มศักยภาพด้านเครื่องไม้เครื่องมือทางการบริหารและการบริการที่สะดวกรวดเร็ว ทันสมัย อาทิเช่น เพิ่มเลขหมายโทรศัพท์ ปรับปรุงเครื่องโทรสาร ปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เป็นต้น 5.2จัดวางแผนผังหรือโครงสร้างสายการบังคับบัญชาของข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่และบทบาทหน้าที่ทุกส่วนงานให้มีความชัดเจน 5.3การมอบหมายหน้าที่อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรมีความชัดเจน ส่งเสริมให้ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ มีความเจริญก้าวหน้า อาจสับเปลี่ยนหน้าที่รับผิดชอบตามความเหมาะสมภายใต้กรอบคุณวุฒิทางการศึกษา 5.4การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักเกณฑ์และตัวชี้วัด 5.5 ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจะยึดหลักการบริหารงานตาม หลักธรรมาภิบาล ดังนี้ (1) หลักคุณธรรมและนิติธรรม (2) หลักความรับผิดชอบ (3) หลักความโปร่งใสและการตรวจสอบได้ (4) หลักการมีส่วนร่วม (5) หลักการประสิทธิภาพและประสิทธิผล 5.6 ส่งเสริมให้ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ มีหน้าที่ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมและเทศชาติ อํานวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตาม หลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม เพื่อยึดถือเป็นหลักการ แนวทางปฏิบัติ และเป็นเครื่องกำกับความประพฤติของตน ดังนี้ 1) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 2) การมีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 3) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 4) การยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 5) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 6) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 7) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้ 8) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 9) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร ทั้งนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ให้ถือว่าเป็นการกระทําผิดทางวินัย 5.7 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ทั้งฝ่ายประจำและฝ่ายการเมืองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลอย่างต่อเนื่องทุกปี ทั้งทางด้านการศึกษา ด้านการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ด้านเทคโนโลยีเพิ่มพูนความรู้ให้ทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน (AEC)
6.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- การพัฒนาแหล่งน้ำตามธรรมชาติทุกแหล่งน้ำ เช่น การขุดลอกห้วย หนองคลอง บึง - ซ่อมแซมและปรับปรุง ก่อสร้างฝายน้ำล้น ขุดเจาะน้ำเพื่อการเกษตร - จัดการแก้ไขปัญหาเรื่องขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล ทำให้ตำบลศรีสมเด็จสะอาดและมีความสวยงาม - ปรับปรุงภูมิทัศน์ตำบลศรีสมเด็จให้สวยงาม - ปรับปรุงภูมิทัศน์สระน้ำโคกหนองกุงให้สวยงามเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจแก่ประชาชน - จัดให้มีรถเก็บขยะมูลกำจัดขยะฝอยสิ่งปฏิกูล 6.1การจัดให้มีเขตทิ้งขยะ - จัดให้มีสถานที่ทิ้งขยะ - จัดให้มีรถเก็บขยะ - ขยะเปียก - ขยะแห้ง - ขยะที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ ( Recycle ) 6.2การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - ป่าชุมชนและป่าสาธารณะ